Thị ủy Buôn Hồ: tổ chức quán triệt, học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng (25/04/2019, 10:05)

 

Tại Hội nghị, đại biểu đã được tiếp thu 03 nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng: Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được tiếp thu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

     Qua việc học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong Nhân dân.

 

Đ/c Y Vinh Tơr- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung Quy định số 08-QĐ/TW tại Hội nghị

     Bên cạnh việc học tập, các đại biểu phải tham gia viết bài thu hoạch cá nhân về việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức về thực trạng, những những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

     Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Thị ủy yêu cầu người đứng đầu các đơn vị sau khi được tiếp thu các nội dung tại hội nghị, nhanh chóng tổ chức phổ biến, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG BÌNH THUẬN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: Chủ tịch Nguyễn Hữu Đông

Trưởng Ban biên tập: PCT. Phạm thị Nga

Trụ sở:Thôn 6, Bình Minh, xã Bình Thuận

Điện thoại:02623502869 Fax: Email:xabinhthuan@gmail.com xabinhthuanbuonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk